Magyarország első mozgás kereső és kategorizáló oldala.

Trainforgain Korlátolt Felelősségű Társaság
Általános Szerződési Feltételek

1.Szolgáltató adatai:

cégnév: Trainforgain Korlátolt Felelősségű Társaság
elérhetősége: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


2. Szerződések tárgyi, személyi hatálya:

A szerződések célja a Szolgáltató által üzemeltetett www.train4gain.hu internetes honlapon ingyenes bemutatkozó felület biztosítása a legkülönfélébb mozgás-, és sporttevékenységet szolgáltató Partnerek részére egyben ingyenes hozzáférés biztosítása a Partnerek szolgáltatásai iránt érdeklődő Felhasználók részére. Szolgáltatási szerződés a Szolgáltató és a Partnerek között jön létre. Partner lehet természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. A Felhasználó az oldalra történő belépéssel jogosult az oldalt látogatni, illetve jogosult regisztrálni az oldalra ingyenesen.


3. Jogviszony létrejötte:

A Szolgáltató és a Partner között a szerződés szóbeli megállapodással, vagy a Partner önálló regisztrációjával jön létre.

A Partner regisztrációja az alábbi oldalon http://www.train4gain.hu/regisztracio-partnereknek, kétféle módon történhet:

-       a Szolgáltató megbízottjával történő szóbeli megállapodás alapján a Szolgáltató a Partner regisztrációját elvégzi, a regisztráció megtörténtéről e-mail-ben értesti a Partnert.

-       A Partner önállóan is regisztrálhat az oldalra, a regisztráció megtörténtéről a Szolgáltató szintén e-mailben értesíti a Partnert.

A regisztrációról értesítő e-mail élesítése után tud a Partner saját adataival feltöltött aloldalt létrehozni a www.train4gain.hu oldalon.

Szóbeli megállapodás esetén, a Partner már előre kérheti, hogy ne csak a regisztrációt, hanem az aloldala feltöltését is a Szolgáltató végezze el helyette, mint ahogy az önállóan regisztráló Partner is kérheti a Szolgáltatót, hogy az aloldala feltöltését helyette végezze el a Szolgáltató. Szolgáltató a Partner felkérése alapján vállalja elvégezni a Partner által megadott facebook adatok és a Partner honlapján elérhető adatok alapján a Partner aloldalának feltöltését. Az aloldal létrehozásáról is e-mail értesítést kap a Partner.

Partner tudomásul veszi, hogy mindaddig, amíg a regisztrációját nem élesíti, a www.train4gain.hu oldalon megjelenő adatait nem tudja módosítani, frissíteni.


4. A szolgáltatói szerződés tartama:

A Partner és a Szolgáltató között létrejött szerződés határozatlan időre jön létre.


5. A szolgáltatás leírása, igénybe vételének módja:

A Szolgáltató az általa üzemeltetett www.train4gain.hu honlapon bemutatkozó felületet bocsát a Partner részére rendelkezésre akként, hogy a Partner számára saját bemutatkozó aloldalt biztosít.
A Szolgáltató az aloldalra feltöltött anyag megfelelőségéért felelősséget nem vállal sem Partner, sem harmadik személyek felé. Szolgáltató kijelenti, hogy amennyiben a regisztráció során a Partner alapadatok feltöltését a Partner kérésére a Szolgáltató végzi, akkor sem vállal felelősséget azok tartalmáért, megfelelőségéért, hiszen ezen adatokat a Partner hozzájárulása alapján a Partner által saját honlapján, vagy facebook oldalán közzétett adatokból nyeri.
A Szolgáltató jogosult a feltöltött bemutatkozó anyag tartalmát stilisztikai, jogi, erkölcsi, stb. szempontokból lektorálni, azonban felelősséget a feltöltött anyagok tartalmáért harmadik személy felé nem vállal.


6. A szolgáltatói szerződés megszűnése

-    Partner halálával, megszűnésével
-    Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével
-    Partner döntése alapján regisztráció törléssel,
-    szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondással
A Szolgáltató jogosult a szolgáltatói szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Partner által feltöltött anyag jogellenes, jó erkölcsbe ütköző, valótlan adatokat tartalmaz. A szerződés azonnali hatállyal történő megszüntetéséről a Szolgáltató írásban értesíti a Partnert, egyben jogosult haladéktalanul intézkedni a Partner által feltöltött anyag, valamint regisztráció törléséről.


7.A felek jogai és kötelezettségei

A szolgáltató jogosult az általa üzemeltetett honlap tartalmának, a Partnerek adatainak az ellenőrzésére. A Szolgáltató köteles a www.train4gain.hu honlap folyamatos működéséről, elérhetőségéről gondoskodni.
A Szolgáltató jogosult minden Partner, Látogató/Felhasználó részére hírlevél e-mailen történő elküldésére.
A Szolgáltató üzleti tevékenysége során a tőle általában elvárható gondossággal és körültekintéssel, a Partner és Felhasználók/Látogatók érdekeinek figyelembe vételével köteles eljárni. A Szolgáltató nem felel az olyan károkért, amelyek erőhatalom, hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása folytán következnek be. A Szolgáltató nem felel a Partner szerződésszegéséért, illetve harmadik személy, vagy akár a www.train4gain.hu oldal Felhasználója/Látogatója által a Partnernek okozott kárért.
A Szolgáltató jogosult a Szerződés megkötéséhez közreműködőt igénybe venni, akinek az eljárásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály korlátozza, a Szolgáltató felelőssége a közreműködő felelősségéhez igazodik. A Partner által kijelölt harmadik személy tevékenységéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 
A Partner köteles  a bemutatkozó anyaga tartalmát a társadalmi elvárások, jó erkölcs, valamint a jogi rendelkezések figyelembe vételével, és más személyek jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával meghatározni. A Partner köteles minden olyan kárt viselni, mely a honlapon általa feltöltött anyag tartalmával kapcsolatban a Szolgáltatót éri.
A Partner köteles a szerződés megkötéséhez és a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatait a valóságnak megfelelően bejelenteni, köteles továbbá az adataiban történő változásokról a Szolgáltatót a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül tájékoztatni. A Partner adatok valótlanságáért, az ebből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.  
A Partner és a Szolgáltató az egymással létesített üzleti kapcsolatban egymás érdekeinek szem előtt tartásával, kölcsönös együttműködésre kötelesek. A Felek haladéktalanul értesítik egymást az adott üzlet szempontjából lényeges körülményekről, azok változásáról, illetve késedelem nélkül felhívják egymás figyelmét az esetleges tévedésekre, mulasztásokra. A Partner az üzleti kapcsolat létesítésekor megadott azonosító adatokban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül köteles a Szolgáltatót értesíteni.  A Partner köteles 15 napon belül e-mailben értesíteni a Szolgáltatót, ha valamely, általa a Szolgáltatótól, vagy annak megbízottjától várt tájékoztatás, értesítés, bizonylat nem vagy nem a megfelelő időben érkezett meg hozzá. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató nem felel a Partnert, vagy harmadik személyeket ért károkért.


8.Értesítések, kapcsolattartás és kézbesítés szabályai:

A Szolgáltató a Partner részére szóló iratokat, okmányokat, információt és tájékoztatást a Partner által a szóbeli megállapodás, illetve regisztráció során megadott címére, e-mail címére postai úton vagy e-mailen küldi meg. A Partner címének/e-mail címének megváltozását írásban köteles bejelenteni a Szolgáltatónak. Az értesítés átvételéig a Szolgáltató jogosult a Partner korábbi címére/e-mail címére küldeni leveleit. A Szolgáltató nem köteles küldeményeit ajánlottan, tértivevénnyel postára adni. Bármely a Szolgáltató által a Partner részére postázott levél, küldemény a feladását követő 5. napon kézbesítettnek tekintendő. A Partner a Szolgáltatót – annak ellenkező értesítéséig – írásban, a Szerződésben szereplő címen értesítheti. Az írásbeli értesítés akkor tekinthető kézbesítettnek, amikor a Szolgáltató azt kézhez vette. A Szolgáltató kizárja a felelősséget a Partner által megjelölt e-mail címen levő elektronikus postaláda jogosulatlan hozzáféréséből, az internet vagy más számítástechnikai rendszer működésének rendellenességéből, vagy más számítógépes manipulációból a Partnert ért károk tekintetében.


9.Adatkezelés

A Szolgáltató a jogviszony létrejötte és a www.train4gain.hu  honlap üzemeltetése során tudomására jutott személyes és más adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek, valamint az egyéb hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Partner és a Felhasználó a honlapon történő regisztrációval hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait a Szolgáltató nyilvántartsa és kezelje a jogviszony fennállásának ideje alatt egészen az esetleges követelésérvényesítéssel kapcsolatos eljárás lefolytatásáig. Partner a jelen Általános Szerződési Feltétel elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató adatait reklámozási, marketing célra felhasználja.  


10. ÁSZF módosítás

Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, melyről a Partnereket, Felhasználókat/Látogatókat a módosulás hatályba lépését megelőző 15 napon belül értesíti. A módosítást Szolgáltató elfogadottnak tekinti, ha írásban a Partner, Felhasználó/Látogató ellenkezőjéről nem értesíti a módosulás hatálybalépéséig.  


Debrecen, 2015.12.01.

Go to top